Obrona przed Deportacją

Każda osoba przebywająca na terytorium Stanów Zjednoczonych, która nie jest obywatelem amerykańskim może być zagrożona deportacją poprzez stwierdzenie, iż jest osobą nie spełniającą warunków wpuszczenia na terytorium Stanów Zjednoczonych lub przez popełnienie czynu grożącego deportacją.

Najczęściej spotykane podstawy do deportacji to:

  1. Podstawy kryminalne, takie jak popełnienie przestępstwa zakwalifikowanego jako przestępstwo popełnione w złej woli, wielokrotne skazania za popełnienie przestępstw, oraz inne specyficzne przestępstwa. Warto zaznaczyć, iż każde przestępstwo może być zakwalifikowane w różny sposób w zależności od jurysdykcji, w której się znajdujemy i powinno być przeanalizowane pod kątem danego stanu. Na przykład stany mogą inaczej kwalifikować takie przestępstwa jak włamanie, posiadanie marihuany, bądź przemoc domową.
  2. Ucieczka z Punktu Kontroli Granicznej.
  3. Podstawy związane z bezpieczeństwem publicznym, takie jak działalność w organizacji terrorystycznej, szpiegostwo, sabotaż, działania negatywnie wpływające na bezpieczeństwo publiczne lub narodowe.
  4. Nieprawdziwe stwierdzenie, iż jest się obywatelem amerykańskim lub bezprawne głosowanie w wyborach amerykańskich. Jeżeli obcokrajowiec zagłosował w jakichkolwiek wyborach na szczeblu federalnym, stanowym lub lokalnym, mogą zostać uznani jako kwalifikujący się do deportacji (nawet bez formalnego skazania za to przestępstwo). Podobnie, gdy obcokrajowiec bezpodstawnie przedstawi swoją osobę jako obywatel amerykański może zostać uznany do kwalifikującego się do deportacji.
  5. Obcokrajowcy mogący zostać zależni od państwowej pomocy społecznej, co może przybrać formę otrzymywania zapomóg pieniężnych dla osób o niewystarczjących zarobkach lub długotrwałe przebywanie w zakładzie opieki na koszt państwa. Niektóre z programów pomocowych (zarówno medycznych jak i w innej formie) nie powodują negatywnych skutków imigracyjnych.

Osoba, wobec której rozpoczął się proces deportacyjny ma możliwość ukazania, iż kwalifikuje się na jedną z dostępnych form obrony przed deportacją:

  1. Azyl. Jeżeli obcokrajowiec ma uwiarygodniony strach, iż będzie prześladowany przez instytucje rządowe w ojczystym kraju jeżeli będzie zmuszony do powrotu.Jeżeli osoba taka będzie w stanie udowodnić, iż w przeszłości była w soim kraju prześladowana przez przedstawicieli władz ze względu na: rasę, wyznanie, pochodzenie etniczne lub przynależność do określonej grupy społecznej, to wtedy sędzia imigracyjny musi przyjąć za prawdziwe, iż osoba ta ma uwiarygodniony strach przed powrotem do rodzinnego kraju i wtedy to przedstawiciel Urzędu Imigracyjnego musi udowodnić, iż tak nie jest. Aby kwalifikować się na otrzymanie azylu w Stanach Zjednoczonych, aplikacja o azyl musi zostać złożona w ciągu jednego roku od daty pierwszego wjazdu do U.S.A.
  2. Wstrzymanie Deportacji. Jeżeli osoba nie kwalifikuje się na otrzymanie azylu (przeważnie związane jest to z niedopełnieniem obowiązku złożenia aplikacji w ciągu jednego roku od wjazdu), nadal może uniknąć deportacji przez postaranie się o Wstrzymanie Deportacji.
  3. Konwencja Przeciw Torturom. Stany Zjednoczone są sygnatariuszem Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Torturom i nie może z tego powodu deportować jakiejkolwiek osoby do kraju, w którym isnieje prawdopodobieństwo, iż będzie poddana torturom.
  4. Anulowanie Deportacji. Nawet jeżeli osoba nie kwalifikuje się na żaden z powyższych sposobów uniknięcia deportacji, może ona uniknąć deportacji jeżeli przebywa w Stanach Zjednoczonych nieprzerwanie przez odpowiednio długi czas, jest osobą o nieskazitelnym charakterze i, co najważniejsze, jest w stanie udowodnić, iż deportacja jej osoby spowodowałaby wyjątkowe i bardzo nietypowe trudności dla małżonka, rodzica lub dziecka, którzy są obywatelami amerykańskimi lub posiadaczami stałego pobytu.