Sponsorowanie przez Rodzinę

Jednym z głównych założeń amerykańskiego prawa imigracyjnego jest unifikacja rodzin w Stanach Zjednoczonych poprzez sponsorowanie przez kwalifikującego się członka rodziny. Osoba ta (Sponsor) powinna być obywatelem Stanów Zjednoczonych lub posiadaczem stałego pobytu („zielonej karty”) i powinna złożyć w Urzędzie Imigracyjnym odpowiednią petycję w imieniu sponsorowanego członka rodziny (Beneficjent).

Istnieją dwie podstawowe kategorie spraw związanych ze sponsorowanie przez rodzinę: (1) sponsorowanie przez najbliższego członka rodziny, oraz (2) sponsorowanie przez członka rodziny w oparciu o kategorię preferencyjną. Podstawową różnicą pomiędzy tymi kategoriami jest czas oczekiwania na zakończenie całego procesu. Generalnie, prawo imigracyjne przewiduje roczne limity wiz imigracyjnych, które mogą zostać przyznane obcokrajowcom w każdej z kategori preferencyjnych. Ponieważ liczba dostępnych wiz nie jest zbyt duża, a liczba składanych petycji imigracyjnych od wielu już lat jest znacząco wyższa wytworzyły się dość długie kolejki na oczekiwanie na dostępność tychże wiz. Miejsce w kolejce wyznaczone jest przez datę kiedy Urząd Imigracyjny przyjął naszą sprawę do rozpatrzenia. Jest to tak zwana “Priority Date”. Co miesiąc Departament Stanu publikuje biuletn wizowy, w którym podane są Priority Dates petycji, dla których przewiduje się, iż w danym miesiącu wizy imigracyjne będą już dostępne i beneficjenci tych petycji będą mogli rozpocząć końcowy etap ubiegania się o stały pobyt. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż Priority Dates w biuletynie wizowym są co najwyżej orientacyjne i może się zdarzyć, iż Departament Stanu niedokładnie oszacował ile aplikacji może wpłynąć do niego w danym miesiącu i po otrzymaniu większej ich ilości niż zakładano, Priority Date w kolejnym miesiącu zostanie cofnięte. Prawo imigracyjne priorytetowo traktuje najbliższą rodzinę Sponsora, przez co nie są oni objęci rocznymi limitami wiz imigracyjnych, a co za tym idzie, mogą ubiegać się o stały pobyt bez oczekiwania w kolejce na dostępność wiz imigracyjnych.

Najbliższa Rodzina

Najbliższa rodzina obywateli amerykańskich otrzymuje najwyższy priorytet w procesie sponsorowania w celu otrzymania stałego pobytu w U.S.A.. Obcokrajowcy, którzy w rozumieniu przepisów imigracyjnych są uważani za najbliższą rodzinę obywateli amerykańskich nie są objęci ograniczeniami wynikającymi z maksymalnej ilości wiz imigracyjnych, które mogą być przyznane w danym roku fiskalnym, oraz nie muszą czekać w, często długiej, kolejce na możliwość rozpoczęcia ostatniej fazy procesu starania się o stały pobyt. W rozumieniu Urzędu Imigracyjnego „najbliższa rodzina” to:

  • małżonkowie obywateli amerykańskich;
  • niezamężne/nieżonate dzieci (poniżej 21go roku życia) obywateli amerykańskich;
  • sieroty adoptowane zagranicą przez obywateli amerykańskich;
  • sieroty, które będą adoptowane w kraju przez obywateli amerykańskich;
  • rodzice obywatela amerykańskiego, który ukończył 21 lat.

Członkowie Rodziny dla których obowiązują „kategorie preferencyjne”

Członkowie rodziny, którzy nie kwalifikują się w rozumieniu prawa imigracyjnego jako „najbliższa rodzina” podlegają pod limit wiz imigracyjnych, które w danym roku fiskalnym są przeznaczone dla obcokrajowców ubiegających się o stały pobyt przez sponsorowanie przez członka rodziny. Muszą oni czekać, aż wiza imigracyjna będzie dla nich dostępna, co związane jest z datą przyjęcia aplikacji przez Urząd Immigracyjny (“priority date”). Ponieważ od wielu lat liczba złożonych aplikacji przez człoków rodzin jest znacznie większa niż liczba wiz imigracyjnych, które mogą corocznie zostać przyznane, kolejka oczekujących na dostępność wizy imigracyjnej jest już długa. Aby zilustrować oczekiwanie na możliwość zakończenia sprocesu sponsorowania rodzinnego warto przyglądnąć aktualny biuletyn wizowy.

Poszczególne katagorie preferencyjne:

  • (F1) Kategoria Pierwsza – Niezamężne córki i niezamężni synowie obywateli amerykańskich powyżej 21 lat, wraz z ich nieletnimi dziećmi.
  • (F2) Kategoria Druga – Małżonkowie, nieletnie dzieci, oraz dorosłe (co najmniej 21 lat) nieżonate/niezamężne dzieci posiadaczy stałego pobytu. Co najmniej 77% wiz dostępnych w tej kategorii przeznaczonych jest dla małżonków i nieletnich dzieci – pozostałe są dostępne dla nieżonatych/niezamężnych dzieci.
  • (F3) Kategoria Trzecia – Zamężne córki i żonaci synowie obywateli amerykańskich, ich małżonkowie i nieletnie dzieci.
  • (F4) Kategoria Czwarta – rodzeństwo dorosłych (co najmniej 21 lat) obywateli amerykańskich, ich małżonkowie i nieletnie dzieci.